po-pá: 8:00-16:00

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Amplitudi s.r.o. (dále také jen „Všeobecné obchodní podmínky” nebo „Podmínky”) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále také jen „Smlouva” nebo „Smlouva o dílo”), ve které je na tyto Všeobecné obchodní podmínky odkazováno ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Občanský zákoník”), a která je uzavřena mezi společností [spolecnost] jako Zhotovitelem a Objednatelem uvedeným ve Smlouvě (dále také jen „Objednatel”) a jejímž předmětem je provedení Díla uvedeného ve Smlouvě (dále také jen „Dílo”).
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele (dále také jen “Smluvní strany”) ze Smlouvy o dílo.
 3. Kontaktní údaje Zhotovitele jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele na adrese www.amplitudi.cz

II. Zhotovení díla zahrnuje

 1. Přípravu a podání „Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě” příslušnému distributorovi elektrické energie, pokud je to k realizaci Díla potřebné, a jestliže k tomuto bude udělena Objednatelem Zhotoviteli plná moc; včetně všech nezbytných kroků potřebných k získání 4Q elektroměru
 2. Přípravu podkladů (projektovou dokumentaci k jednotlivým technologiím) pro stavební připravenost.
 3. Dodání veškerých montážních prací, komponentů a materiálů nutných k řádnému provedení Díla.
 4. Provedení zkoušky funkčnosti Díla.
 5. Provedení Elektrorevize Díla.
 6. Přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám (,,Dotace”) u Státního fondu životního prostředí ČR, pokud k tomuto bude udělena Objednatelem Zhotoviteli plná moc.

III. Způsob provádění Díla

 1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo, v souladu se všemi platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN) a technickými předpisy výrobce.
 2. Zhotovitel se zavazuje práce na Díle provádět v souladu s bezpečnostními, protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s potřebnou péčí ve lhůtě a na místě odsouhlasené v Nabídce zhotovitele.

IV. Místo plnění

 1. Objednatel předá Zhotoviteli na základě jeho výzvy místo provádění Díla (dále také jen „Místo plnění”)
 2. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli v Místě plnění možnost využití sociálního zařízení a elektrické energie v rozsahu požadovaném Zhotovitelem. Náklady s odběrem vody a elektrické energie nese Objednatel.
 3. Objednatel je povinen před zahájením provádění Díla sdělit Zhotoviteli veškeré informace o stavu místa a stavby, které jsou významné pro provedení Díla a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace stavby, na které se Dílo provádí, stavu jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor. Pokud se jedná o rekonstrukci, je Objednatel dále povinen doplnit stav zateplení – systém větrání s rekuperací nesmí být veden mimo zateplenou část domu a umožnit osobní prohlídku potřebných prostor na místě za účelem zjištění stavební připravenosti a upřesnění technického řešení a dále informace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V případě, že v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že Objednatel nesdělil Zhotoviteli informace uvedené v tomto bodě, budou přičteny důsledky situace vzniklé z neznalosti těchto informací Zhotovitelem k tíži Objednatele a Zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé prodlení při provádění Díla.
 4. Objednatel je povinen pro hladký průběh provádění Díla dodržet tyto podmínky:
  1. zajistit stavební připravenost, dle dokumentace dodanou zhotovitelem, pro každý z komponentů.
  2. domovní rozvaděč je osazen jističi a propojen s distribuční sítí, v případě novostavby doporučujeme konzultaci s technickým pracovníkem Zhotovitele;
  3. venkovní elektroměrová skříň musí odpovídat aktuálním normám pro připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě. V případě nevyhovující elektroměrové skříně je objednatel povinen si ji nechat na své náklady upravit nebo kompletně předělat.
 5. Objednatel je povinen zabezpečit materiál včetně součástí Díla dodaný na základě Dodacího listu (dále jen „Dodací list”) na Místo plnění proti poškození, zničení, krádeži nebo vandalismu, a to až do doby převzetí Díla Objednatelem nebo okamžiku, kdy se Dílo považuje za převzaté.
 6. Pokud není Místo plnění nebo přístup k Místu plnění uzpůsoben pro zahájení a provádění Díla, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat, posouvá se termín zhotovení Díla o dobu, než bude Místo plnění nebo přístup k němu uzpůsoben pro zahájení provádění Díla.
 7. Jestliže Zhotovitel při provádění Díla narazí na překážky nebo fyzické podmínky, které ani jako zkušený Zhotovitel nemohl přiměřeně předvídat, a jestliže je Zhotovitel toho názoru, že v důsledku těchto okolností mu vzniknou dodatečné náklady a/nebo bude nutné prodloužit dobu provádění Díla, je povinen o tom uvědomit Objednatele. V oznámení Zhotovitele musí být uvedena povaha překážek a/nebo fyzických podmínek, s vysvětlením jejich předpokládaného dopadu, popis opatření, která podnikl nebo hodlá podniknout, jakož i rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení realizace prací.

V. Termíny

 1. Termín zahájení:
  1. Zhotovitel zahájí provádění Díla do 6 měsíců od povolení připojení k Distribuční síti. Podmínkou je uhrazená první platba Objednatele na účet Zhotovitele.
  2. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup na Místo plnění ke Zhotovitelem požadovanému dni zahájení prací.
  3. Dodávka se řídí technickými schématy výrobce. Pokud změnou požadavku na straně Objednatele vzniknou vícenáklady, realizace nových požadavků může být provedena pouze na základě oboustranně písemně odsouhlaseného Dodatku ke Smlouvě o dílo.
  4. Zhotovitel zajistí podání Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do 30 pracovních dnů ode dne uhrazení druhé platby Objednatele na účet Zhotovitele.
  5. Zhotovitel zašle před zahájením díla schéma rozložení fotovoltaických panelů na střeše objektu k odsouhlasení Objednavatelem.
 2. Termín provedení:
  1. Zhotovitel je povinen Dílo provést a předat Objednateli dle Harmonogramu prací písemně sjednaném v Nabídce Zhotovitele.
  2. Pokud ze Smlouvy, případně z technické dokumentace výrobce vyplývá, že Dílo má být provedeno v jednotlivých dílčích etapách nebo po jednotlivých dílčích celcích, pak jednotlivé etapy nebo celky je Zhotovitel povinen provést a předat Objednateli ve sjednaných termínech dílčích etap nebo jednotlivých dílčích celků.
  3. Zhotovitel je oprávněn Dílo nebo jednotlivou etapu provádění Díla dokončit i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo nebo jednotlivou etapu nebo celek provádění Díla převzít.
 3. Prodloužení termínu provedení Díla:
 4. Zhotovitel je oprávněn přiměřeně prodloužit termín provedení Díla v případě zpoždění či očekávaného zpoždění plnění Smlouvy, pokud bylo provádění Díla opožděno z některého z níže uvedených důvodů:
  1. byla dohodnuta změna nebo jiná významná odchylka v kvantitě nebo specifikaci kterékoliv položky Díla zahrnuté ve Smlouvě, za předpokladu, že požadavek na změnu kvantity vznese Objednatel až po uhrazení první zálohové platby;
  2. nepředvídatelné klimatické podmínky v místě plnění;
  3. nepředvídatelný nedostatek pracovníků nebo zboží a věcí určených k provedení Díla způsobený zejména epidemií (například koronavirus), změnami v zákonech, občanské nepokoje, nebo kroky výkonné moci, jakož i jinými okolnostmi, které nemohl Zhotovitel předvídat ani při vynaložení veškeré možné péče, toto prodloužení ze strany Zhotovitele je možné maximálně po dobu 30 kalendářních dnů;
  4. zdržení způsobené orgány státní správy nebo lokálním distributorem elektrické energie;
  5. jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě odlišné (například překopání příjezdové cesty sousedem) od Zhotovitele;
  6. termínu provedení Díla nebo jeho jednotlivých etap nebo celků, za písemnou formu se považuje i sdělení v rámci e-mailové komunikace;
  7. v případě, že dojde k přerušení provádění Díla na základě důvodů na straně Objednatele a objednatel tuto skutečnost nesdělí písemnou formou (dopis, email) Zhotoviteli nejpozději 3 dny před termínem montáže, posouvá se termín provedení Díla o počet dnů, po které tato překážka na straně Objednatele trvá, Objednatel je povinen uhradit vícenáklady související s takovým přerušením provádění Díla;
  8. v případě, že dojde po podpisu Smlouvy o dílo ke změně připojovacích podmínek do distribuční sítě, prodlužuje se termín provedení Díla o 30 kalendářních dnů;
  9. v případě nedodržení splatností Zhotovitelových faktur se termín dokončení Díla posouvá o počet dnů, o které se Objednatel opozdil s úhradou;
  10. pokud nastaly okolnosti bránící provedení Díla, které nezapříčinil ani Objednatel ani Zhotovitel a trvají po dobu 180 dnů a více, má každá Smluvní strana nárok na písemné podání výpovědi Smlouvy druhé Smluvní straně s 30denní výpovědní lhůtou za účelem ukončení Smlouvy. V tomto případě si Smluvní strany vrátí vzájemně poskytnutá plnění.

VI. Součinnost Objednatele a poskytnutí informací

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost ke splnění Smlouvy a provedení Díla.

  Objednatel se zavazuje zejména:
  1. poskytnout Zhotoviteli součinnost při jednání s dotčenými úřady v případě dohody na vyřizování Dotace;
  2. zmocnit Zhotovitele na základě plné moci k jednání se třetími stranami, bude-li to ke splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy nezbytné či vhodné;
  3. poskytnout Zhotoviteli veškeré informace a další součinnost při zpracování podkladů pro žádost o Dotaci tak, aby Zhotovitel mohl takovou žádost řádně vyplnit a podat (mimo jiné poskytnout Zhotoviteli plnou moc a osobní údaje, jako např. rodné číslo a číslo bankovního účtu, potřebné k vyřízení Dotace);
  4. zajistit Zhotoviteli přístup na Místo plnění po celou dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem.
 2. Pokud Objednatel neudělí Zhotoviteli na základě žádosti Zhotovitele písemnou plnou moc k zastupování při jednání s dotčenými úřady, je Objednatel povinen jednat ve věci samostatně, ačkoliv se k takovému jednání zavázal ve Smlouvě Zhotovitel. Výsledky jednání Objednatel bezodkladně předá Zhotoviteli. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou má ve věci jednat podle tohoto odstavce Objednatel.
 3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí součinnosti z jeho strany je nezbytné pro splnění povinností ze strany Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, a že v případě neposkytnutí takové součinnosti není Zhotovitel povinen splnit povinnosti, ke kterým součinnost Objednatele nebyla poskytnuta. Objednatel bere na vědomí, že jednotlivé neposkytnutí součinnosti může mít za následek nesplnění, nebo oddálení jiné povinnosti Zhotovitele a na Zhotoviteli nelze neposkytnutím součinnosti Objednatele uplatňovat jakoukoli náhradu škody, která v souvislosti s tímto jednáním Objednateli vznikla.
 4. Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Zhotovitel i přes nedostatek součinnosti ze strany Objednatele splní své závazky, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli náklady vzniklé v této souvislosti a Objednatel je povinen je Zhotoviteli na jeho výzvu uhradit. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel neposkytoval Zhotoviteli potřebnou součinnost.
 5. Objednatel bere na vědomí, že v případě neposkytnutí potřebné součinnosti Zhotoviteli může dojít k zamítnutí žádosti o přidělení Dotace. V takovém případě není Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu na Celkovou cenu díla dle článku IV. Bod 3 Smlouvy o dílo.
 6. Má-li Objednatel za to, že nastaly okolnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho součinnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli, přičemž uvede podrobnosti o povaze, pravděpodobném trvání a pravděpodobných následcích takových okolností.

VII. Dokončení a předání Díla

 1. Závazek Zhotovitele provést řádně Dílo je splněn okamžikem splnění podmínek uvedených v článku li těchto VOP.
 2. Po nainstalování Díla bude Objednateli předán k podpisu Dodací list s rozpisem dodaných komponentů.
 3. Zhotovitel zajistí do 4 týdnů po podepsání Dodacího listu i příslušnou elektrorevizi.
 4. Po spuštění nainstalovaného systému technikem výrobce, předvedení funkčního díla a zaškolení Objednavatele, sepíší Smluvní strany Předávací protokol.
 5. V případě, že Dílo v okamžiku předání vykazuje vady anebo nedodělky, které nebrání jejímu užívání a Dílo je schopno provozu, zaznamenají se tyto vady a nedodělky Díla do Předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky odstranit do 30 kalendářních dnů od podpisu Předávacího protokolu.
 6. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, i přestože bylo schopno provozu a nevykazuje vady a nedodělky, má se za to, že Dílo bylo řádně dokončeno a že došlo k jeho převzetí Objednatelem. Nepřevzetí Díla znemožňuje Zhotoviteli dokončit celý jeho rozsah, včetně případného podání žádosti o Dotaci.
 7. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění FVE Objednatelem, tzn. Zejména v případě, že dojde ke spuštění před vydáním Potvrzení o prvním paralelním připojení do distribuční soustavy.
 8. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel získá informaci o případné nedostatečné kapacitě distribuční sítě až na základě podání Žádosti o připojení elektrického zařízení do sítě distributora, vyhrazuje si v tomto případě právo, připojit FVE v režimu zjednodušeného procesu připojení mikrozdroje, bez možnosti dodávat přebytky elektrické energie do sítě distributora. Objednatel souhlasí a bere na vědomí, že v tomto případě bude Zhotovitel žádat o první paralelní připojení s povolením dodávat přebytky do distribuční sítě, až to technický stav nebo kapacita distribuční sítě umožní.
 9. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci a v případě splnění podmínek pro vyřizování Dotace odborný posudek od energetického specialisty.

VIII. Platební podmínky

Cena Díla:

 1. Celková cena Díla je výslovně sjednána ve Smlouvě (dále jen „Cena díla”).
 2. Příplatkové možnosti jsou uvedeny v Ceníku víceprací (dále jen „Ceník víceprací”).

Úhrada Ceny Díla:

 1. Cena díla je hrazena po částech, tak jak je uvedeno ve Smlouvě Zhotovitele.
 2. Lhůta splatnosti zálohové faktury nebo faktury daňového dokladu je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, pokud na příslušném dokladu není uvedeno jinak.
 3. Pokud je peněžité plnění hrazeno bezhotovostně, je povinnost Objednatele uhradit příslušnou částku Zhotoviteli splněna dnem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený ve faktuře.
 4. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelových faktur na úhradu Celkové ceny díla anebo Zálohových faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením Celkové ceny Díla anebo její části je Zhotovitel oprávněn pozastavit provádění Díla.
 5. Dílo je až do úplného zaplacení Celkové ceny Díla ve vlastnictví Zhotovitele.
 6. Veškeré vícepráce nutné k dokončení instalace, které vzniknou jako nový požadavek nad rámec Smlouvy o dílo a VOP, budou s objednatelem písemně odsouhlaseny předem.

Ceník víceprací:

Dopravné 37 Kč/km
Elektrikář 1 200 Kč/hod
Servisní technik 1 200 Kč/hod
Stavební práce 800 Kč/hod
Střešní montér 800 Kč/hod

Ceník příplatků:

Panel navíc  6 000 Kč/ks
Výškové práce nad 4 m s použitím techniky 7 000 Kč/instalace
AC vedení nad 30m 30 Kč/bm
DC vedení nad 30m 30 Kč/bm
Rozdělení spotřebičů po fázích 9000 Kč

*Ceny jsou včetně DPH

IX. Dotace a její náhrada

 1. Pro získání Dotace musí Objednatel splňovat podmínky stanovené aktuálně platnými závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám vedeného Státním fondem životního prostředí.
 2. Objednatel bere na vědomí, že získání Dotace je závislé na dalších kritériích, které pokud nastanou, představují překážku získání Dotace, zejména nikoliv výlučně, (I) pokud došlo k čerpání dotace z Programu, případně jiného dotačního programu, se kterým by získání Dotace bylo v kolizi, (II) existence dluhů Objednatele vůči orgánům státní správy, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, Státnímu fondu životního prostředí, Ministerstvu životního prostředí či jinému orgánu veřejné správy, (III) v případě novostavby, není-li zkolaudovaná jako rodinný dům a nebo nemá číslo popisné, (IV) dojde k prodlení s kolaudací, pokud stavba, na které se Dílo provádí, je novostavbou, (V) dojde k prodlení s úhradou konečné faktury Zhotovitele, (VI) kolize s jinou žádostí o dotaci v rámci Programu, (VII) absence nebo omezení práva Objednatele nakládat se stavbou, na které se provádí Dílo, zejména z důvodu soudcovského nebo exekutorského zástavního práva, nařízení exekuce vůči Objednateli, existence příkazu k prodeji stavby, na které se provádí Dílo, zajištění stavby, na které se Dílo provádí ve smyslu ust. § 78 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavby, na které se Dílo provádí, není součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení, V případě, že Objednatel úmyslně i neúmyslně zatajil nebo nesdělil Zhotoviteli výše uvedená kritéria, může dojít k neposkytnutí dotace dle podmínek stanovených aktuálně platnými závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám vedeného Státním fondem životního prostředí.
 3. Pokud poskytne Zhotovitel Objednateli slevu na Díle, která by svým rozsahem snížila konečnou cenu Díla tak, že Objednatel nebude moci získat plnou výši Garantované dotace, která tvoří maximálně 50% ceny Díla, Objednatel bere na vědomí, že se výše Garantované dotace bude řídit podmínkami programu NZÚ, přičemž není dotčen nárok Objednatele na Garanci získání dotace Zhotovitelem.

X. Odpovědnost za vady, záruky a reklamace, škody

 1. Vady a záruky Díla: Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek Smlouvy a bude mít dohodnuté parametry. Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo mělo v okamžiku předání a převzetí.
 2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jednotlivé části Díla, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem vystaveným ze strany třetích osob – dodavatelů a/nebo výrobců takových částí a nebo jak jsou specifikovány v Nabídce (dále také jen „Záruka”). Na ostatní části Díla, ke kterým takové záruční listy poskytnuty nejsou, stejně jako na Dílo jako celek, se vztahuje výlučně možnost reklamace v rámci dvouleté reklamační doby.
 3. Záruční doba Objednateli začíná předáním funkčního Díla Zhotovitelem Objednateli na základě předávacího protokolu.
 4. Záruka ani možnost reklamace Díla nebo jeho částí se nevztahuje na vady a poškození způsobené zejména:
  1. běžným opotřebením způsobeným obvyklým používáním;
  2. mechanickým poškozením;
  3. chybnou a neodbornou manipulací s Dílem nebo jeho částí jinou osobou než Zhotovitelem;
  4. nevhodným používání Díla, vedlo-li k jeho poškození;
  5. působením třetích osob s výjimkou zásahů schválených Zhotovitelem;
  6. živelnou pohromou či jinou vnější událostí;
  7. provedením servisního zásahu na Díle nebo části Díla bez výslovného písemného souhlasu Zhotovitele třetí stranou nebo Objednatelem;
  8. vady u Díla, jehož cena byla sjednána jako nižší s ohledem na ty vady, pro které byla nižší cena Díla sjednána;
  9. poškozením záruční plomby na jakékoli části Díla dodané Zhotovitelem. V tomto případě se nebude jednat o reklamaci, ale o placený servisní zásah.

Hodnoty, parametry a konkrétní provedení částí Díla se mohou lišit oproti hodnotám deklarovaným ve Smlouvě, pokud taková odchylka nemá vliv na výkon a účel Díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu barevného provedení viditelných částí Díla.

Obecná pravidla reklamace a uplatnění nároků z vad Díla:

 1. Objednatel je povinen u Zhotovitele písemně reklamovat vady Díla, které nebylo možné zjistit při převzetí Díla, a to
  bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do skončení reklamační doby, která činí 24 měsíců od data předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu. Pokud je na některé komponenty poskytnuta delší záruka než 24 měsíců, je Objednatel oprávněn uplatňovat u Zhotovitele tyto záruky dle záručních lhůt jednotlivých výrobců. Objednatel je povinen vady Díla reklamovat písemně na adrese sídla Zhotovitele nebo může být k reklamaci rovněž použit formulář zveřejněný na webových stránkách Zhotovitele [web].

  V rámci Reklamace Objednatel sdělí:
  1. číslo Smlouvy;
  2. místo instalace Díla;
  3. svoje kontaktní údaje, jméno, příjmení, telefon a emailovou adresu;
  4. detailní popis vady a její projevy včetně doplnění o fotografie, pokud je možné reklamovanou vadu zachytit pomocí fotografie.
   2. V případě náhradní dodávky anebo výměny vadné části Díla za bezvadné je Objednatel povinen vrátit reklamované části Díla Zhotoviteli zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal od Zhotovitele s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení.
 2. Uplatnění nároků z vad Díla Objednatelem po předání Díla nebo v záruční době:
 3. V případě oprávněné reklamace je Objednatel oprávněn uplatňovat následující nároky:
  1. bezplatné odstranění vady Díla, která je odstranitelná: pokud Objednatel nemůže Dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Objednatel právo na dodání nové součásti Díla, která vykazuje vady, opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt;
  2. přiměřenou slevu z ceny Díla v případě nepodstatné neodstranitelné vady;
  3. právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatné neodstranitelné vady: v případě, že by Zhotovitel neodstranil skutečně existující vadu Díla, která byla včas a řádně uplatněna, do 3 měsíců od písemného nahlášení takové vady Objednatelem nebo se jedná o podstatnou a zároveň neodstranitelnou vadu Díla, může Objednatel požadovat slevu z ceny Díla v přiměřené výši, případně od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu Díla také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů komponentů Díla tak, aby mělo Dílo minimálně vlastnosti deklarované nabídkou Zhotovitele. Náhrada vadných komponentů za výkonnější nebo za komponenty od jiných výrobců se stejnými parametry není považována za vadu Díla;
 4. Týká-li se vada jen oddělitelné součásti Díla, může Objednatel požadovat jen výměnu této součásti.
  3. Objednatel není oprávněn ve smyslu ust. § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku požadovat provedení náhradního Díla, neboť vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) Zhotoviteli.
 5. Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů stanovisko k reklamaci a jejímu vyřízení a sepíše ve smyslu ust. § 2173 občanského zákoníku protokol (dále také jen „Reklamační protokol”) obsahující alespoň následující:
  1. datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
  2. důvody reklamace;
  3. způsob vyřízení reklamace požadovaný Objednatelem;
  4. výsledek prohlídky reklamovaného Díla anebo jeho části Zhotovitelem nebo jeho smluvním partnerem;
 6. zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení, nebo zdůvodnění zamítnutí reklamace;
 7. V odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli sjednání delší lhůty pro vyřízení reklamace, než která je stanovena výše a takovou žádost Objednateli odůvodnit (zejména se jedná o prodloužení z důvodu řádnosti provedení technologických procesů nebo klimatických podmínek pro provádění prací).
 8. Zhotovitel je povinen zaslat Reklamační protokol Objednateli na emailovou adresu Objednatele anebo v písemné podobě na adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn požadovat zaslání písemného vyhotovení Reklamačního protokolu na jeho adresu uvedenou v oznámení reklamovaných vad.
 9. V závislosti na posouzení reklamace ze strany Zhotovitele může být se souhlasem Objednatele dohodnut i jiný způsob vyřízení reklamace než ten, který výslovně zvolil (pokud je volba způsobu vyřízení reklamace na Objednateli).
 10. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody způsobené Zhotovitelem, vadou Díla anebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy je limitována do výše 50.000.000, – Kč (slovy: padesát milionů korun českých).Odpovědnost za škodu:
  1. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody způsobené Zhotovitelem, vadou Díla anebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy je limitována do výše 50.000.000, – Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
  2. Smluvní strany se dohodly, že se nenahrazuje škoda spočívající v ušlém zisku postižené Smluvní strany.
  3. Pokud při provádění díla dojde k poškození nebo zničení majetku Objednatele, nebo jeho části, je Zhotovitel povinen na své náklady toto opravit nebo uvést do původního stavu a to nejpozději do data předání Díla objednateli.

XI. Odstoupení od Smlouvy

Obecné ustanovení:

 1. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smluvních povinností druhou Smluvní stranou, a to písemnou formou.
 2. V případě podstatného porušení smlouvy kteroukoli smluvní stranou a odstoupení od Smlouvy jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti se Smlouvou plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy.
 3. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje:
  prodlení se zahájením zhotovení Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 4. prodlení s dokončením Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 5. prodlení s odstraněním odstranitelných vad Díla delší než 60 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 6. Dílo má neodstranitelnou podstatnou vadu bránící účelu užívání;

Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje, zejména:

 1. prodlení s úhradou peněžitých závazků delší než 15 kalendářních dnů;
 2. prodlení s poskytnutím součinnosti delší než 15 kalendářních dnů;
 3. prodlení s předáním Místa plnění delší než 15 kalendářních dnů;
 4. uvedení nepravdivých informací, které jsou významné pro obdržení Dotace;
 5. V případě podstatného porušení smlouvy Objednatelem je Zhotovitel oprávněn nárokovat si přiměřenou náhradu škody, Objednatel není oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu;
 6. Absence možnosti Objednatele odstoupit bez udání důvodu:
  Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů dle ust. § 1829 občanského zákoníku, neboť Dílo je prováděno dle požadavků a přání Objednatele a těmto požadavkům a přáním je Dílo přizpůsobeno ve smyslu ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku.
  Smlouva o dílo může být ukončena na základě vzájemné dohody, v takovém případě jsou obě Smluvní strany oprávněny požadovat úhradu vzniklých nákladů.

XII. Ochrana osobních údajů. zasílání obchodních sdělení, GDPR

 1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn sdělovat Zhotoviteli při vyplňování Smlouvy kontaktní údaje dalších fyzických osob ve Smlouvě uvedených stejně jako tyto údaje sdělovat Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou.
 2. Zhotovitel užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých Objednatelem výlučně za účelem provedení Díla, komunikace s Objednatelem a vedení seznamu zákazníků Zhotovitele.
 3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Objednatele manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Zhotoviteli služby umožňující provádění Dodávek a/nebo poskytování Služeb (zejména je zpracování prováděno osobami spolupracujícími se Zhotovitelem na Službách a Dodávkách). Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezainteresovaným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Zhotovitele. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
 4. V rámci sjednání Smlouvy a plnění práv a povinností z ní vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů osob, které se Zhotovitelem uzavřely Smlouvu a to titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, kontaktní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako “Osobní údaje”).
 5. Toto poučení vyhotovil Zhotovitel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinností informovat Objednatele o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace Zhotovitele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)
 6. Zhotovitel zpracovává Osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami produktů a informacemi o novinkách týkajících se Zhotovitele, Služeb nebo Dodávek, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty Zákazníků.
 7. Osobní údaje Objednatele zpracovává Zhotovitel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy včetně případné dotace, kterou Zákazník obdržel, a to podle toho, která z výše uvedených dob skončí později.
 8. Objednatel má právo na Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto Poučení ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Zhotovitelem jeho Osobní údaje.
 9. Právo na výmaz svých Osobních údajů – Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (I) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (II) Objednatel odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (III) Objednatel vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (IV) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Zhotovitele, nebo (V) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 10. Objednatel má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).
 11. Objednatel souhlasí s pořízením fotografií instalovaného Díla pro potřeby Zhotovitele, kdy je Zhotovitel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace nemovitosti, využívat k reklamním účelům a prezentacím.
 12. Zhotovitel je oprávněn používat e-mailové adresy a adresy bydliště či sídla poskytnuté Objednatelem i po poskytnutí plnění ze Smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách služeb Zhotovitele a Objednatel se zasíláním těchto sdělení souhlasí včetně jejich zasílání v listinné podobě na adresu sídla či kontaktní adresu Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla Zhotovitele.

  XIII. Závěrečná ustanovení

  1. V otázkách neupravených Smlouvou a těmito Podmínkami se práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vycházející ze Smlouvy řídí výlučně podle právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění.
  2. K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené zákonem, v České republice.
  3. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek bude nebo se stane neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek.
  4. Tyto Podmínky byly vydány a nabývají účinnosti dne 1.7.2020.